• نمایش صفحه شماره 1
 •   زمين لرزه هاى باختراستان فارس با مرکزيت نورآباد ( يوسفي.ط.۱۳۸۶ )

  الف- زمينلرزه هاى باستانى

  زمينلرزه هاى باستانى(پيش از تاريخ) زمينلرزه هايى هستند که داده هاى آنها از بررسى هاى باستان شناسى سازه هاى باستانى پيش از زايش مسيح بدست آمده است. اين اطلاعات درراستاى مطالعات و کاوش هاى باستان شناسى در هر منطقه و تحليل نتايج بدست آمده از ديدگاه زمين شناسى حادث ميشود و ويژگى هاى زلزله هاى شناخته شده در اينگونه داده ها تنها جنبه کمى داشته، چرا که زمان وقوع، رومرکز و همچنين شدت وبزرگاى اينگونه رخ دادها نامشخص است.

   از آنجا که پژوهش هاى باستان شناسى بصورت کامل و در تمامى گستره ايرانزمين بانجام نرسيده، آگاهى ما از زمينلرزه هاى باستانى بسيار اندک و تصادفى است. بنابراين ويژگى هاى زمينلرزه هاى باستانى از جمله تاريخ و زمان دقيق رويداد، بزرگى و شدت زمينلرزه و گسترش پهنه هاى زيان ديده بصورت درستى براى ما روشن نخواهد بود. از اين رو نمى توان درباره موضوع هايى چون دوره بازگشت و توالى زمينلرزه هاى باستانى گفتارى دانشى داشت.

   کاوش هاى باستان شناسى در منطقه ممسنى، گوياى موجوديت در هزاره سوم پيش از ميلاد مى باشد، چنانکه اثر حجارى شده کورانگون جنوب باخترى بخش مصيرى، شمال باخترى نورآباد، درسال 2400 پيش از ميلاد، يکى از معابد و پرستشگاهها بوده که توسط امراى محلى انزان حجارى شده است. ميل اژدها يا ميل آزاد مربوط به دوره اشکانيان با قدمت 100 تا 300 سال قبل از ميلاد، درحاشيه جنوب باخترى دشت و بر رخنمون هاى سنگى سازند کربناتى آسمارى با ساختارى به تقريب آباد و بر پا وجود دارد و کاريزهاى تقريبا" سالم مربوط به قبل از اسلام در شمال روستاى کوهستانى چاه چنار، خاور- شمال خاور نورآباد، موجود است و همچنين آثار و شواهد، شهرهايى که پايه بناهاى آن در خاک مدفون است، در جنوب باخترى نورآباد گوشه هايى از آن نمايان شده است، و وجود خرابه هاى شهر بزرگى در سراوان مربوط به 600 سال قبل از ميلاد ( مرکز فرمانروايى اوليه کورش دوم ) در زير خاک، در منطقه نورآباد وجود دارد.

   اين تضاد در آبادى ساختمان هاى بر پا، بر رخنمون هاى سنگى و خرابى و مدفون بودن ساختمان هايى که در دشت قرارگرفته اند، گوياى پويايى دشت و ريسک بالا در ساخت و ساز در مناطق پست و رسوبات آبرفتى جوان در اين منطقه مى باشد. همچنين با توجه به آثار باستانى قبل از ميلاد ، که در حفارى ها، در بخش هاى جنوب باخترى دشت و شمال باخترى نورآباد، جنوب باخترى مسيرى، و ديگر بخش هاى نزديک به حاشيه دشت بدست آمده، گوياى پويايى شديد در سايزميت هاى نوارى حاشيه دشت( اشاره شده در ريخت زمينساخت دشت نورآباد) نسبت به بخش هاى مرکزى دشت نورآباد است و در اين راستا ريسک کمتر مربوط به رخنمون هاى سنگى مى باشد.

    

  1 2 3 4 5