کانى موردنظر خود را به ترتيب حروف الفبا در جدول زير انتخاب نماييد:

 

M

L

K

J

I

H

G

F

E

D

C

B

A

Z

Y

X

W

V

U

T

S

R

Q

P

O

N

 


 

 

لینک های مرتبط با این بخش
 کانى ها بر اساس حرف A
 ACANTHITE/ARGENTITE
 ACTINOLITE
 AEGIRINE
 AJOITE
 ALBITE
 ALEXANDRITE
 ALLANITE
 ALMANDINE
 ALTAITE
  ALUMINUM
 Amber
 AMBLYGONITE
 AMETHYST
 ANALCIME
 ANAPAITE
 ANATASE
 ANDESINE
  ANDRADITE
  ANHYDRITE يا ANGELITE
 ANGLESITE
 ARGYRODITE
 NATIVE ARSENIC
 ARSENOPYRITE
 ARSENTSUMEBITE
 ARTHURITE
 ARTINITE
 ATACAMITE
 AUGELITE
  AUGITE
 ASTROPHYLLITE
 AESCHYNITE
 ALUNITE
 کانى ها براساس حرف B
 BABINGTONITE
 BAKERITE
 BARATOVITE
 BARITE
 BASTANASITE
 BAUMHAUERITE
 BAYLDONITE
 BEUDANTITE
 BENITOITE
 BERAUNITE
 BERLINITE
 BERTHIERITE
 BERTRANDITE
 BERYLLONITE
 BETAFITE
 BIDEAUXITE
 BINDHEIMITE
 BIOTITE
 BISMUTH
 BISMUTHINITE
 BIXBYITE
 BLODITE
 BOLTWOODITE
 BORACITE
 BORAX
 BOULANGERITE
 BOURNONITE
 BRASS
 BRAZILIANITE
 BROCHANTITE
 BROOKITE
 کانى ها بر اساس حرف E
 EDENITE
 EDINGTONITE
 ELBAITE
 ELPIDITE
 EMERALD
 EMMONSITE
 EMPLECTITE
 ENARGITE
 ENSTATITE
 EOSPHORITE
 EPIDIDYMITE
 EPIDOTE
 EPISTILBITE
 EPSOMITE
 ERIONITE
 EUXENITE
 EUDIDYMITE
 EUDIALYTE
 EUCRYPTITE
 EUCLASE
 ETTRINGITE
 ESPERITE
 ERYTHRITE
 کانی ها بر اساس حرف D
 DANBURITE
 DATOLITE
 DESCLOIZITE
 DIABOLEITE
  DIAMOND
 DIOPSIDE
 DIGENITE
 DIOPTASE
 DOLOMITE
 DOMEYKITE
  (DRAVITE (Tourmaline
 DUFRENITE
 DUFTITE
 DUMORTIERITE
 DUNDASITE
 DYSCRASITE
 کانی ها بر اساس حرفC
 CACOXENITE
 CALAVERITE
 CALCIOVOLBORTHITE
 CALCITE
 CALEDONITE
 CALOMEL
 CANCRINITE
 CARBOCERNAITE
 CARLETONITE
 CARNALLITE
 CARNOTITE
  CASSITERITE
 CATAPLEIITE
 CAVANSITE
 CELESTITE
 CERUSSITE
 CHABAZITE
 CHALCANTHITE
 CHALCOCITE
 CHALCOPHYLLITE
  CHALCOPYRITE
 CHALCOSIDERITE
 CUPRITE
 CHAROITE
 CHILDRENITE
 CHKALOVITE
 CHENGDEITE
 CHENGDEITE
 CHLORAPATITE
 CHLORARGYRITE
 CHLORITE
 CHONDRODITE
 CHROMITE
 CHRYSOBERYL
 CHROMIUM
 CHRYSOCOLLA
  (CHURCHITE-(Y
 CINNABAR
  CITRINE
 کانى ها بر اساس حرف G
  (GADOLINITE-(Y
 GAHNITE
 GALENA
 GASPEITE
 GAYLUSSITE
 GERSDORFFITE
  GIBBSITE
 GLAUBERITE
 GLAUCOPHANE
 GMELINITE
 GOETHITE
 GOLD
 GOOSECREEKITE
 GOR MANITE
 GOSHENITE
 GRAEMITE
 GRAPHITE
 GRATONITE
 GREENOCKITE
 GROSSULAR
 GYPSUM
 GYROLITE
 کانی ها بر اساس حرف H
 HALITE
 HANKSITE
 HARDYSTONITE
 HARMOTOME
 HAUSMANNITE
 HEDENBERGITE
 HEDYPHANE
 HELIODOR
 HEMATITE
 HEMIMORPHITE
 HERDERITE
 HESSITE
 HESSONITE
 HEULAND ITE
 HIDDENITE
 HILAIRITE
 HINSDALITE
 HODGKINSONITE
 HOPEITE
 HORNBLENDE
 HOWLITE
 HUBNERITE
 HUMITE
 HUREAULITE
 HYDROBORACITE
 HYDROMAGNESITE
 HYDROXYLAPATITE
 HYDROXYLBASTNASITE
 HYDROZINCITE
 HYPERSTHENE
 کانی ها بر اساس حرف F
 FAYALITE
 FEDORITE
 FELDSPAR
 FERBERITE
 FERRO-EDENITE
 FERROGLAUCOPHANE
 FIEDLERITE
 FLUORAPATITE
 FLUORITE
  FLUORRICHTERITE
 F‌ORSTERITE
 FRANCKEITE
 FRANKLINITE
 FUCHSITE
 FULGARITE
 کانى ها بر اساس حرف J
 JADE
 JADEITE
 JAMESONITE
 JAROSITE
 JOAQUINITE
 JORDANITE
 کانى ها بر اساس حرف I
 ILVAITE
  ILMENITE
 INDICOELIT
 INESITE
 IOLITE
 IRON-NICKEL
  IDOCRASE
 کانى ها بر اساس حرف K
 KAEMMERERITE
 KAOLINITE
 KERMESITE
 KERNITE
 KIDWELLITE
 KIESERITE
 KINOITE
 VOLBORTHITE
 KOLWEZITE
 KORNERUPINE
 KOTTIGITE
 KOVDORSKITE
 KTENASITE
 KULANITE
 kunzite
 KYANITE