سيستم موقعيت ياب جهانى GPS 

تهيه کننده: سيد محسن حسينى زاده‌ ( کارآموز سازمان زمين شناسى مرکز شيراز)

سيستم موقعيت ياب جهانى GPS،‌ که توسط مقايسه زمان ارسال و دريافت سيگنال هاى ماهواره اى کار مى کند، قادر است موقعيت کاربر را مشخص نموده و يا حتى روى نقشه الکتريکى نمايش دهد، همچنين از GPS مى توان براى اندازه گيرى سرعت، جهت يابى، جستجو، زمان طلوع و غروب خورشيد و ... استفاده کرد.

دريافت فايل  Pdf