• نمایش صفحه شماره 1
 •  

  گزارش زمين ساخت و زمين شناسى مهندسى منطقه مشایخ از بخش دشمن زیاری شهرستان ممسنی و  جايگاه جديد آن

   تهيه کننده: طهمورث يوسفي 

  ديدگاه کلى :

  جايگاه فعلى روستاى مشايخ به تقريب در 55 کيلومترى شمال باخترى شيراز واقع شده است. اين روستا و نواحى پيرامون آن بر روى لايه هاى مارنى همراه با ترکيبات گچى، بخش بالايى سازند گچساران قرار دارد . بخش بالايى سازند گچساران در اين منطقه در بردارنده لايه هاى مارنى ضخيم تا بسيار ضخيم لايه، آهک مارنى نازک تا متوسط لايه و ترکيبات گچ دار و ژيپسى مى باشد، لايه هاى مارنى داراى آغشتگى به ترکيبات آهندار نيزمى باشد ، ترکيبات گچى و ژيپسى بصورت لايه ويا همراه با لايه هاى مارنى و آهک مارنى و يا بصورت ترکيب در آنها مى باشد.  لايه هاى مارنى و بويژه ترکيبات گچى در برابر عوامل فرسايشى( آب و هوا، گسل، درزه و ...) بسيار کم قوام اند، در اين راستا،  جذب شديد آب توسط لايه هاى مارنى  و انحلال شديد در ترکيبات گچى و همچنين وجود شيب توپوگرافى همراه با پستى بلندى زياد در منطقه، سبب ناپايدارى خاک، ايجاد افت منفى، حرکت و در نهايت رانش در اين منطقه شده است، بنابراين براى حفظ ابنيه هاى روستايى و راههاى ارتباطى با توجه به آب و هواى سرد و ميزان بالاى نزولات در منطقه ، هر ساله مشکلات عديده  همرا ه با  بار مالى بسيار زيادى براى مردم اين منطقه و دولت، ايجاد نموده است و همچنين  جهت رعايت اصول فنى مهندسى، از جمله زهکشى سيستماتيک روستا و ايجاد پوشش هاى مناسب در پيرامون روستا براى دفع آب هاى سطحى و نزولات، و همچنين براى حفظ راهها، با توجه به بافت قديمى روستا و عدم رعايت حريم ها و زير سازى هاى غير استاندارد،  نياز به صرف هزينه هاى بسيار هنگفتى براى رعايت نسبى اصول فنى دارد، لذا جابجايى و انتقال به مکان پايدار و رعايت اصول زير بنايى در ساخت و ساز ها و نزديکى به راههاى ارتباطى اصلى، بسيار معقول تر و کارى بنيادى تر و حتى کم هزينه تر مى نمايد.

  1 2 3 4 5