آزمايشگاه شيمى :

به کارگيرى علم شيمى در مديريت زمين شناسى در جهت تجزيه عنصرى مواد به صورت مقادير کم (trace) ويا درصدى (major) مى باشد که عناصر مى توانند خالص ويا به صورت ترکيب در نمونه باشند،.  آزمايشگاه شيمى اطلاعات داده اى مقادير عنصرى ونوع کانى را براى يک زمين شناس تعيين مى نمايد و مى توان فراوانى يک عنصر را در منطقه مورد نظر بررسى نموده و در صورت اقتصادى بودن به مرحله بهره بردارى برساند، همچنين در مورد تهيه نقشه هاى زمين شناسى اقتصادى و ژئوشيميايى داده هاى آزمايشگاهى نقش مهمى دارند.آزمايشگاه تجزيه شيميايى مرکز شيراز در سال 1377شروع به برقرارى آزمايشگاه کرده که به دوبخش تقسيم شده است :

1-      آزمايشگاه شيمى مواد

      آزمايشگاه شيمى دريک طبقه به مساحت 100 متر مربع قرارگرفته و شامل دستگاههاى زيراست :

ـ دستگاه اسپکتروفتومترى مولکولى (UV-VIS) که جهت اندازه گيرى اکسيدهاى اصلى ازقبيل  P205 – MnO-SiO2-F2O3-CaO…… درنمونه هاى معدنى ، سنتزى ، بيوشيمى بکار مى رود .

ـ‌ دستگاه آب مقطرگيرى

ـ دستگاه پلاسماى زوج شده القائى (ICP) ، آناليز کمى نمونه هاى سنگ ( پودرشده ) و نمونه هاى آب و شورابها براى تعين عناصراصلى کمياب آناليز همزمان 26 عنصر براى نمونه هاى آب و 24 عنصر براى نمونه هاى سنگ اين دستگاه درحال  راه اندازى است .

الف -  دستگاه نشرشعله اى (Flame photomerer) براى اندازه گيرى عناصر ليتيوم ، سديم و پتاسيم  (Na – k- li) به طريق نشر عنصرى درآبهاى معدنى ـ شورابه ها و نمونه هاى نمکى

  ب - کوره گرافيتى : جهت اندازه گيرى افت حرارتى دراثر دما که اصطلاحا" (loss on ignition) L.O.T  گفته مى شود .

 ت - دستگاه جذب اتمى ( اندازه گيرى عناصر واسطه اى به روش اتمايز نمودن عنصر توسط شعله ، کوره و Hydride generation درنمونه هاى زيست محيطى .

ج - دستگاه X-Ray Diffraction (XRD) براى مطالعه نمونه هاى زمين شناسى ، معدنى سنتزى ،مواد آلى و بلورى و شناخت کانيها ميباشد که درحال خريدارى هستيم

2-      آزمايشگاه تهيه مقطع نازک و پاليش

      دراين آزمايشگاه ازنمونه هاى سنگ ، مقطع نازک تهيه مى شود که درامر مطالعه فسيل شناسى و سنگ شناسى و کانى شناسى کاربرد دارد . همچنين ازنمونه هاى فلزى و غيرفلزى مقطع صيقلى تهيه مى شود .

 روشهاى آناليز

روشهايى که هم اکنون در اين آزمايشگاه مورد استفاده اند شامل شيمى تر،
 ( دستگاهى و غير دستگاهى ).

در قسمت شيمى تر ، محلول سازى نمونه ها به دو روش هضم اسيدى و ذوب قليايى انجام مى شود. از محلول نمونه ها در روشهاى دستگاهى زير استفاده مى شود:
   طيف سنجى نشرى پلاسماى کوپل القايى
   طيف نور سنجى
   نور سنجى شعله اى
روشهاى غير دستگاهى مورد استفاده نيز شامل :
تيتراسيون و گراويمترى مى باشد .

 ارتباطات

عمده فعاليت هاى بخش شيمى سازمان زمين شناسى با بخش هاى خارجى سازمان در موارد زير خلاصه مى شود

- آناليز عمده نمونه هاى مطالعاتى در صنايع سيمان ،

-            آناليز عمده نمونه هاى مطالعاتى در صنايع کاشى و سراميک

-            آناليز نمونه هاى مطالعاتى پايان نامه هاى دانشجويى

 دريافت فايل تصاوير دستگاه هاى موجود در آزمايشگاه شيمى مرکز شيراز

 

 

لینک های مرتبط با این بخش
 مختصرى از روش ها وآماده سازى نمونه براى اندازه گيرى اکسيدهاى اصلى دردستگاه اسپکتروفتومتر
 دستگاههاى طيف بينى نورى
 پلاسماى جفت شده القايى