• نمایش صفحه شماره 1
 •  

  بررسى زمين ساخت منطقه ده بید

  تهيه کننده: طهمورث يوسفى

  ناظر علمى: منوچهر قريشى

   

  گستره مورد بررسى در بخشهای شمالی استان فارس جای دارد، مهمترین مراکز جمعیتی در منطقه، شهرهای آباده ، اقلید ، سوریان ، ده بید ، سعادت آباد و قادر آباد می باشد و محوریت پژوهش، در منطقه دهبید مى باشد که به تقریب مرکزیت مناطق یادشده را داراست.

  گستره مورد پژوهش بخشی از پهنه های ساختاری گوناگون را درکمربند کوهزائی  آلپ-هیمالیا شامل میشود، این پهنه ها از شمال خاور به سوی جنوب باختر ، بخشهائی از پهنه های ایران  مرکزی ، سنندج – سیرجان ، زون خردشده ، پهنه ساختاری زاگرس بلندو بخشهای محدودی از پهنهء افیولیتی -  رادیولاریتی را در بر میگیرد .

   در گذر از پهنه های شما لی به جنوبی ،از مهمترین تغییرات در ویژگیهای زمین شناختی و زمین ساختی گستره ،علاوه بر تغییر پهنه های ساختاری یاد شده ، میتوان به روند کاهنده ء زمان سنگی برونزدها و وجود بسیار اندک رخنمونهای سنوزوئیک اشاره کرد و در این راستا برافراشتگی دشتها در پهنه های شمالی نسبت به پهنه های جنوبی با اختلاف بلندای نزدیک به  1000متر از جمله نمودهای نابهنجار منطقه بوده که همسو با این چنین ناهمسانی های ساختاری، نابهنجاری های بارزی نیز در ژرفای پی سنگ منطقه( اطلاعات مغناطیسی ازنقشه مغناطیس هوائی اقلید سریG10  ) دیده میشود ،اختلاف ژرفای پی سنگ در برخی بخش ها نزدیک به 5000 متر می باشد.

  آرایه محور چین خوردگی ها و گسیختگی های منطقه بطور غالب روندی شمال باختر – جنوب خاور هم راستا با رویداد زاگرس را داراست .  سازو کار گسلش های بنیادی منطقه ، راندگی است و این چنین کنشی در گسترش زمان گاه زیر راندگی و حذف واحدهای سنگی و نابهنجاری شیب لایه ها، در رخنمونهای سنگی را سبب شده است .و در این راستا گاها فعالیت گسله های رانده با شیب اندک جابجائی های عظیم و وسیع رخنمونهای سنگی بدون واژگونی یا حذف لایه ها را بدنبال دارد .

  1 2
  لینک های مرتبط با این بخش
   پهنه زمین ساختی ایران مرکزی
   پهنه ساختاری سنندج – سیرجان
   زیر پهنه خردشده زاگرس
   پهنه رادیولاریتی – افیولیتی
   پهنه زاگرس بلند
   پهنه هاى ساختارى
   گسیختگی های مهم منطقه
   گسیختگی آباده (I)
   گسیختگی آباده II
   گسیختگی سوریان
   گسیختگی جیان
   گسیختگی ده بید
   گسیختگی اقلید