70 درصد از دشت هاى فارس در معرض فرونشست مى باشند

   طهمورث يوسفى معاون سازمان زمين شناسى و اکتشافات معدنى منطقه جنوب کشور (شيراز):تخريب جاده ها و زمين هاى کشاورزى، شکستن خطوط لوله، تغيير شکل مسير راه آهن و تخليه ناگهانى آب برکه ها در کنار تلفات انسانى از خطرات اين فرونشست ها مى باشد.

معاون سازمان زمين شناسى و اکتشافات معدنى منطقه جنوب کشور در گفتگو با خبر جنوب گفت: فرونشست از جمله مخاطرات طبيعى است که طى سال هاى اخير بر اثر خشکسالى، چهره بسيارى از دشت ها استان را دگرگون ساخته است.

طهمورث يوسفى با بيان اينکه هم اکنون در حدود 70درصد از دشت هاى فارس پديده فرونشست صورت گرفته است.وى اضافه کرد اين در حالى است که در هشت منطقه استان فروچاله و فرونشست گزارش شده است. وى ياداور شد که دشت مرودشت، ارژن، شيراز و دشتهاى جنوب خاورى فارس، نقش رستم، دشت کوه سپيد در منطقه داراب و پديده فروچاله در منطقه صفاشهر از جمله مناطقى است که پديده فرونشست در آن توسط مردم به سازمان زمين شناسى و اکتشافات معدنى گزارش شده است وى با بيان اينکه اين پديده ممکن است در بسيارى از نقاط استان اتفاق افتاده اما هنوز به ما گزارش نشده است وى تصريح کرد: فرونشست، فروريزش و يا نشست سطح زمين استکه به علت هاى متفاوتى در مقياس بزرگ تر روى مى دهد.

يوسفى ضمن بيان اينکه فرونشست پديده اى است که به صورت ناگهانى رخ نمى دهد، عواملى را که موجب ايجاد فرونشست مى شوند را انحلال، ذوب يخ ها و تراکم نهشته ها، حرکت آرام زمين و عمليات انسانى نظير معدن کارى يا برداشت آب زيرزمينى و نفت عنوان کرد.

معاون سازمان زمين شناسى و اکتشافات معدنى منطقه جنوب کشور ادامه داد: مخاطرات ناشى از فرونشست، ايجاد ترک و تخريب جاده ها و مسيرهاى ارتباطى، شکسته شدن لوله و شريان هاى حياتى، آسيب ديدگى کانال هاى آب رسانى، ترک در پى سازه ها و ديوارهاى جداکننده، تخريب زمين هاى کشاورزى و جابه جايى و تغيير شکل در مسير راه آهن، تخريب لوله جدار و تجهيزات سر چاهى ، شکستگى زهکش ها و لوله هاى فاضلاب، آلودگى آبخوان، تخليه ناگهانى برکه هاى آب و وقوع تلفات انسانى است.  يوسفى ياداور شد: دو سال است که اين پديده به عنوان يک بحران جدى در فارس محسوب مى شود به طوريکه در چند سال آينده معضلات ناشى از آن حتى بيشتر از زلزله خواهد بود. خشکسالى و برداشت بى رويه از منابع آبى ادامه يابد خطرات ناشى از پديده فرونشت استان را بيشتر مورد تهديد قرار مى داهد. يوسفى اظهار داشت: در صورت ادامه رويداد خشکسالى و تغيير اقليم فارس به سمت اقليم خشک، تداوم پديده فرونشست را خواهيم داشت.معاون سازمان زمين شناسى و اکتشافات معدنى جنوب کشور همچنين ياداور شد : با توجه به اهميت خسارات احتمالى ناشى از پديده فرونشست، سازمان زمين شناسى به عنوان متولى مخارات زمين شناختى در استان هاى خراسان رضوى، کرمان، تهران، اصفهان، قزوين و همدان طرح فرونشست زمين را مورد مطالعه قرار داده است. وى بيان کرد اما در استان فارس اقدامی نشده است. اين مقام مسئول معتقد است پديده فرونشست هنوز در استان فارس مورد توجه جدى قرار نگرفته و نيازمند اطلاع رسانى بيشتر براى همکارى ساير دستگاه ها و جذب اعتبارات مى باشيم. يوسفى گفت: فرونشست و شکاف هاى زمين که به آهستگى و به تدريج گسترش مى يابد. شايد همان تاثير خطرهاى ناگهانى و فاجعه بار مانند سيل و زلزله را نداشته و در منطقه در حال فرونشست خرابى به ميزان گسترده مشاهده نشود اما با اين وجود به طور معمول خسارات ناشى از فرونشست ها و شکاف هاى زمين ترميم ناپذير، پر هزينه و مخرب است. اين کارشناس زمين شناسى همچنين شکاف هاى ايجادشده در منطقه نقش رستم و در نزديکى آثار تاريخى با عرض 10 سانتى متر تا 20 متر، شکاف هاى ايجاد شده در يکى از روستاهاى منطقه شمال غرب دشت مرودشت را 10 تا 20 سانتى متر عمق تا سنگ کف و وقوع پديده فروچاله در شرق صفاشهر با عرض 50 متر و عمق 20 متر اعلام کرد و افزود: در دشت ارژن فروچاله اى طى 3 سال گذشته به عرض 50 متر و عمق 4 متر و در دشت کوه سپيد منطقه داراب شکاف هاى نيم مترى تا 2 متر با طول شکاف 100 و 200 متر ايجاد شده است. معاون سازمان زمين شناسى و اکتشافات معدنى منطقه جنوب کشور ياداور شد: وقوع پديده فرونشست در هشت منطقه گزارش شده فارس به جز دشت ارژن که در سه سال گذشته اتفاق افتاد، طى دو سال اخير به وقوع پيوسته است.