پس از هماهنگی بین دانشگاه پیام نور شهر کرد وسازمان زمین شناسی مرکز(شیراز) تعداد 19دخترو13 پسر برای بازدید ازسازندهای تیپ ناحیه فارس به منطقه اعزام شدند ، که ......

دریافت فایل pdf