در پی نشست فرماندار محترم شهرستان مهر مبنی بر ارائه گزارشی پیرو اکتشافات پتانسیل های معدنی این شهرستان، از موزه

علوم زمین نیز بازدید گردید. در این بازدید در مورد انواع نمونه های زمین شناسی اعم از سنگ، کانی و فسیل ها و شاخه های مختلف

 علوم زمین از جمله ژئوتوریسم توضیحات لازم داده شد.