مقاطع نازک سنگ شناسی
مقاطع نازک سنگ شناسی: عکس شماره 1 / 12
آلکالی گرانیت
مقاطع نازک سنگ شناسی
مقاطع نازک سنگ شناسی: عکس شماره 2 / 12
آنورتوزيت يک سنگ آذرين درونى فانرتيک است
مقاطع نازک سنگ شناسی
مقاطع نازک سنگ شناسی: عکس شماره 3 / 12
بوکسيت رايج ترين کانسنگ آلومينيوم دار است.
مقاطع نازک سنگ شناسی
مقاطع نازک سنگ شناسی: عکس شماره 4 / 12
بيوتيت هورنبلند گرانيت
مقاطع نازک سنگ شناسی
مقاطع نازک سنگ شناسی: عکس شماره 5 / 12
ديوبسيد
مقاطع نازک سنگ شناسی
مقاطع نازک سنگ شناسی: عکس شماره 6 / 12
مونزونيت
مقاطع نازک سنگ شناسی
مقاطع نازک سنگ شناسی: عکس شماره 7 / 12
زيرکن
مقاطع نازک سنگ شناسی
مقاطع نازک سنگ شناسی: عکس شماره 8 / 12
زئوليت
مقاطع نازک سنگ شناسی
مقاطع نازک سنگ شناسی: عکس شماره 9 / 12
برش آتشفشانى
مقاطع نازک سنگ شناسی
مقاطع نازک سنگ شناسی: عکس شماره 10 / 12
ويتروفير
مقاطع نازک سنگ شناسی
مقاطع نازک سنگ شناسی: عکس شماره 11 / 12
توپاز
مقاطع نازک سنگ شناسی
مقاطع نازک سنگ شناسی: عکس شماره 12 / 12
توف
1 2 3